Kennisdocumenten

CBS | Verschillen in ziekteverzuim tussen de bedrijfstakken | 2017
CBS | Overheidsfinanciën weer in de plus | September 2017
CBS | Kwartaalmonitor Groothandel - 2e kwartaal 2017
CBS | Nationale Rekeningen 2016
CBS | Nederland in 2016 - Een economisch overzicht
CBS | ICT, kennis en economie 2017
CBS | Familiebedrijven in Nederland | April 2017
CEG | Leefstijlbeïnvloeding op de werkvloer
Europese Commissie | Veiligheid en gezondheid op het werk
2016 | European Agency for Safety and Health at Work
ADP | The Workforce View in Europe 2017
Cedirs SBCM | Gezond en veilig aan de slag
KVK e.a. | Succesvoller ondernemen: mensen maken het verschil
Nederlands Centrum voor Beroepsziekten | Kerncijfers 2017
NEN | Maak medewerkers duurzaam inzetbaar
NPDI | Reisgids Duurzame Inzetbaarheid
Rijksoverheid | Miljoenennota 2018
Rijksjaarverslag 2016 | Sociale Zaken en Werkgelegenheid
RVO | Violence @ work
SER | Jaarverslag 2016
SER | Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan
SZW | Een goede werksfeer laten we dat zou houden | 2017
SZW | Eindevaluatie ESF-regeling 1e openstelling | Augstus 2016
SZW | Een gezonde en veilige werkplek
SZW | Ondersteuning mensen met een arbeidsbeperking naar regulier werk vanuit de Participatiewet
SZW | Een gezonde en veilige werkplek
SZW | 10 tips ter verbetering van de arbeidsveiligheid op de werkvloer
SZW | Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten
SZW | Hoofdlijnennotitie kennisvragen 2017 - 2018
TNO | Duurzame Inzetbaarheid in perspectief
TNO - CBS | 2016 - Nationale Enquête Arbeidsomstandigheiden
UWV | Kansen voor laagopgeleiden
UWV | Werkwijzer Poortwachter | Februari 2017
VNO NCW - MKB Nederland | Nieuwsbrief Prinsjesdag 2017