Kennisdocumenten

CBS | Verschillen in ziekteverzuim tussen de bedrijfstakken | 2017




CBS | Overheidsfinanciën weer in de plus | September 2017




CBS | Kwartaalmonitor Groothandel - 2e kwartaal 2017




CBS | Nationale Rekeningen 2016




CBS | Nederland in 2016 - Een economisch overzicht




CBS | ICT, kennis en economie 2017




CBS | Familiebedrijven in Nederland | April 2017




CEG | Leefstijlbeïnvloeding op de werkvloer




Europese Commissie | Veiligheid en gezondheid op het werk




2016 | European Agency for Safety and Health at Work




ADP | The Workforce View in Europe 2017




Cedirs SBCM | Gezond en veilig aan de slag




KVK e.a. | Succesvoller ondernemen: mensen maken het verschil




Nederlands Centrum voor Beroepsziekten | Kerncijfers 2017




NEN | Maak medewerkers duurzaam inzetbaar




NPDI | Reisgids Duurzame Inzetbaarheid




Rijksoverheid | Miljoenennota 2018




Rijksjaarverslag 2016 | Sociale Zaken en Werkgelegenheid




RVO | Violence @ work




SER | Jaarverslag 2016




SER | Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan




SZW | Een goede werksfeer laten we dat zou houden | 2017




SZW | Eindevaluatie ESF-regeling 1e openstelling | Augstus 2016




SZW | Een gezonde en veilige werkplek




SZW | Ondersteuning mensen met een arbeidsbeperking naar regulier werk vanuit de Participatiewet




SZW | Een gezonde en veilige werkplek




SZW | 10 tips ter verbetering van de arbeidsveiligheid op de werkvloer




SZW | Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten




SZW | Hoofdlijnennotitie kennisvragen 2017 - 2018




TNO | Duurzame Inzetbaarheid in perspectief




TNO - CBS | 2016 - Nationale Enquête Arbeidsomstandigheiden




UWV | Kansen voor laagopgeleiden




UWV | Werkwijzer Poortwachter | Februari 2017




VNO NCW - MKB Nederland | Nieuwsbrief Prinsjesdag 2017