Kennisdocumenten

CBS | Nationale Rekeningen 2016
CBS | Nederland in 2016 - Een economisch overzicht
CBS | ICT, kennis en economie 2017
CBS | Familiebedrijven in Nederland | April 2017
Europese Commissie | Veiligheid en gezondheid op het werk
2016 | European Agency for Safety and Health at Work
ADP | The Workforce View in Europe 2017
NEN | Maak medewerkers duurzaam inzetbaar
NPDI | Reisgids Duurzame Inzetbaarheid
RVO | Violence @ work
SER | Jaarverslag 2016
SER | Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan
TNO | Duurzame Inzetbaarheid in perspectief
Rijksjaarverslag 2016 | Sociale Zaken en Werkgelegenheid
SZW | Eindevaluatie ESF-regeling 1e openstelling | Augstus 2016
SZW | Een gezonde en veilige werkplek
SZW | Ondersteuning mensen met een arbeidsbeperking naar regulier werk vanuit de Participatiewet
SZW | Een gezonde en veilige werkplek
SZW | 10 tips ter verbetering van de arbeidsveiligheid op de werkvloer
SZW | Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten
SZW | Hoofdlijnennotitie kennisvragen 2017 - 2018
UWV | Werkwijzer Poortwachter | Februari 2017